Καινοτομίες στα βιβλία

Γιατί ο τίτλος «Καινοτομική Διαχείριση Πολυκατοικιών»;

 

Η προσέγγιση που διατυπώνεται στα βιβλία για όλα τα θέματα της διαχείρισης. είναι διευρυμένη ή/και διαφοροποιημένη σε σχέση με την επικρατούσα, που θεωρεί τη διαχείριση ως ευθύνη ενός ατόμου (διαχειριστή), με αρμοδιότητες την πληρωμή λογαριασμών, έκδοση κοινοχρήστων και φροντίδα για την αποκατάσταση ζημιών.  

Μερικές από τις καινοτομίες στην προσέγγιση των βιβλίων ανά θέμα:

 

1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της Συνέλευσης των Ιδιοκτητών και διευκρινίζονται τα θεσμικά όρια των διαχειριστών και των βοηθών τους (εταιρείες διαχείρισης ή άλλοι επαγγελματίες).

 

2. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διευκρινίζεται το νόμιμο περιεχόμενο της λογοδοσίας και προτείνονται τυποποιημένοι πίνακες λογοδοσίας εκάστης διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 303 του ΑΚ.

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μετάβαση από την τυχαία, άκαμπτη και αντιδραστική οικονομική διαχείριση, στην προγραμματισμένη, ευέλικτη και διαχρονικά ελεγχόμενη.

Προτείνεται σειρά πρακτικών «εργαλείων»:

  Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών.

   Μέτρα μείωσης των κοινόχρηστων δαπανών, διατηρώντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στο κτίριο.

   Μέτρα αποτροπής συσσώρευσης οφειλών κοινοχρήστων.

   Μεθοδολογία σχηματισμού ή/και αναπλήρωσης τακτικού αποθεματικού και ειδικών αποθεματικών.

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Προτείνονται δύο αποτελεσματικά «εργαλεία»:

   Προληπτική συντήρηση με αποτροπή επέκτασης της φθοράς και έγκαιρη λήψη μέτρων για την εξουδετέρωση των αιτιών της φθοράς.

 

 Προγραμματισμός έκτακτης συντήρησης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και αντίστοιχη οικονομική πρόβλεψη.

 

5. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διευκρινίζει τη σημασία του  αρχείου και προτείνει μια απλή διαδικασία για την τήρηση όλων των αρχείων που απαιτούνται για:

α) τη διαχρονική παρακολούθηση των εργασιών που γίνονται στα κοινόκτητα μέρη της πολυκατοικίας

β) την ευχερή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τακτικής διαχείρισης και την επικοινωνία με ιδιοκτήτες, μισθωτές και προμηθευτές

γ) τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές (ΙΚΑ, Πολεοδομία, Δήμος, Νομαρχία, κ.α.).

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Αναδεικνύει τη σημασία των Γενικών Συνελεύσεων και προτείνει:

   Μια δοκιμασμένη διαδικασία για τη διοργάνωση και τη νομότυπη – αδιατάραχτη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων.

   Μια αποτελεσματική διαδικασία για τη σύνταξη σωστών πρακτικών.

 

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – πλήρης κάλυψη όλων των θεμάτων οροφοκτησίας

   Συγκεντρώνει το ισχύον νομικό πλαίσιο για όλα τα θέματα της οροφοκτησίας και τη χρήση – συντήρηση των κοινόκτητων μερών .

   Αναφέρει αυτολεξεί τα άρθρα των νομοθετημάτων και τις σημαντικές φράσεις των καθοριστικών δικαστικών αποφάσεων.

 

   Αναδεικνύει τη σωστή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ως το ισχυρότερο «όπλο» αποτροπής ή εξουδετέρωσης κάθε αυθαιρεσίας.